Kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5