BCH Công đoàn cơ sở trường MN Đồng Quang xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 01: Chủ đề: Kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên toàn quốc ( 09 tháng 1)